240mm. 9 4/9"

298,000

Hybrid Burgundy

840ml. 29 4/7oz

240mm. 9 4/9"

298,000

Hybrid White wine

380ml. 13 2/5oz

240mm. 9 4/9"

298,000

Hybrid Champagne

280ml. 9 7/8oz

240mm. 9 4/9"

298,000

Hybrid Bordeaux

680ml. 23 1/9oz